Pravidla

KRITÉRIA HODNOCENÍ

Porota udílí ceny za efektivitu. Nominovaná řešení uvedou kvantifikovatelný údaj efektivity, preferovaný je procentuální výpočet ROI (Return of Investment). Nejste-li ochotni uvést výslednou ROI, uveďte v poli pro náhradní hodnocení kvantifikaci efektivity, přínosy projektu v poměru k investici. Pokud nebude tato náhradní kvantifikace dostatečná, vyzveme Vás k doplnění. Projekt, u kterého nejste oprávněni uvést kvantifikaci efektivity, vyplňte v ostatních ukazatelích a popište. Projekt bude hodnocen na základě dostupných informací o jeho úspěšnosti. Porotci budou hodnotit nejvyšší efektivitu nominovaných řešení z pohledu přínosu pro zadavatele projektu. Měřítkem je celkový přínos vztažený k nákladům na projekt.

OBJEKTIVITA

Každý přihlašovatel má právo vyřadit až dva porotce z hodnocení svého přihlášeného projektu, pokud nemá důvěru v jejich objektivní hodnocení nebo z důvodu střetu zájmů. Označení porotci nemají ani přístup k důvěrným informacím uvedeným v přihlášce. Porotci se navíc dobrovolně zříkají hodnocení všech projektů, kde by mohl nastat střet zájmů.

KDY

Přihlášky do soutěže probíhají od 12. 3. 2018 do 4 5. 2018. Nejlepší nominované projekty budou vyzvány k prezentaci na konferenci IEA Business Inspiration, která proběhne 19. 6. 2018 v konferenčním centru Microsoft . Vyhlášení vítězů proběhne následně po této konferenci 19. 6. 2018 od 18 hodin na slavnostním galavečeru v hlavním konferenčním sále společnosti Microsoft, Vyskočilova 1561/4a, Praha 4.

JAKÁ ŘEŠENÍ MOHOU SOUTĚŽIT?

Přihlásit můžete jakékoli softwarové a kreativní řešení využívající internet. Soutěží pouze řešení realizovaná v letech 2016 – 2017, s možným přesahem spuštění nejpozději do konce března 2018.

Starší řešení, která vznikla před rokem 2016, mohou být přihlášena do soutěže, pouze pokud byla v letech 2016 – 2018 provedena jejich výrazná inovace (ve strategii, funkcionalitě nebo formě).

Řešení, která již soutěžila v předchozích ročnících IEA, mohou být do soutěže opětovně přihlášena pouze za předpokladu, pokud byla v letech 2016 – 2018 provedena jejich výrazná inovace (ve strategii, funkcionalitě nebo formě).

Všechna soutěžní řešení musí mít popsán alespoň jeden kvantifikovatelný úspěch vztažený k investovaným nákladům. Úspěchy se mohou vztahovat pouze k rokům 2016 – 2017, s možným přesahem vztaženým nejpozději do konce března 2018.

KDO MŮŽE ŘEŠENÍ PŘIHLÁSIT

Přihlásit řešení mohou zadavatelé (vlastníci řešení) i jejich dodavatelé (agentury a tvůrci software) se svolením vlastníka.

POPLATKY

Přihlášky do kategorií jsou zpoplatněny jednorázovým poplatkem:

  • při podání přihlášky do 15. 4. 2018 je poplatek za přihlášku 4 990,- Kč bez DPH.
  • při podání přihlášky po 16. 4. 2018 je poplatek za přihlášku 6 990,- Kč bez DPH.
  • při podání 3 přihlášek od jednoho přihlašovatele, poskytujeme benefit 2 plus 1, tedy 2 nominace hrazené, třetí bude přijata do soutěže zdarma


Přihlášení řešení do soutěžních kategorií:

  • neziskový sektor a obecně prospěšné projekty
  • start-up projekty
  • při podání přihlášky do 15. 4. 2018 je poplatek za přihlášku 3 990,- Kč bez DPH.
  • při podání přihlášky po 16. 4. 2018 je poplatek za přihlášku 4 990,- Kč bez DPH.


Na poplatek bude vystavena faktura se splatností 14 kalendářních dnů od podání přihlášky.


PŘIJETÍ DO SOUTĚŽE

Řešení je přijato do soutěže na základě vyplněného přihlašovacího listu, potvrzením ze strany organizátora IEA a zaplacením přihlašovacího poplatku. V případě, že přihlašovatel uvede v přihlášce nepravdivé informace, může organizátor kdykoli vyřadit řešení ze soutěže a to bez vrácení přihlašovacího poplatku.

ZAŘAZENÍ DO KATEGORIÍ

Každé řešení může soutěžit pouze v jedné oborové kategorii. Správné zařazení do kategorií je vyhrazeno organizátorovi soutěže.  

METODIKA HODNOCENÍ

Hodnocení ve všech kategoriích probíhá ve dvou kolech. V prvním kole podají soutěžící přihlášku prostřednictvím webového formuláře na webu soutěže www.iea.cz. Následně proběhne ve lhůtě 2 pracovních dnů kontrola přihlášek. Přihlášky budou kontrolovány na dostatečné prokázání efektivity. Pokud při jejich kontrole nebude uveden údaj ROI (Return of Investment) ani náhradní kvantifikovatelný údaj efektivity řešení, budeme ověřovat na kontaktním spojení jejich doplnění ve lhůtě do 2 pracovních dnů. Nereagování přihlašovatele v této lhůtě bude považováno za nedodání a projekt bude hodnocen porotou bez dodání těchto údajů. Projekt, u kterého nejste oprávněni uvést kvantifikaci efektivity, vyplňte v ostatních ukazatelích a popište. Projekt bude hodnocen na základě dostupných informací o jeho úspěšnosti.

Porota má právo přeřadit nominaci do jiné kategorie, pokud zařazení shledá jako nesprávné. Přeřazení do jiné kategorie bude oznámeno přihlašovateli. Přihlašovatel přeřazení odsouhlasí nebo může podat písemnou odůvodněnou námitku do 2 pracovních dnů od oznámení. Nereagování přihlašovatele v této lhůtě bude považováno za odsouhlasení.  

Zároveň bude zohledněno, zda některý z porotců nemůže řešení hodnotit pro střet zájmů nebo zda přihlašovatel požádal o vyloučení porotce z hodnocení.  

V případě, že porota shledá důvod, pro který nominovaný projekt porušuje pravidla soutěže, bude přihláška vrácena přihlašovateli k podání vysvětlení do 2 pracovních dnů. Nereagování přihlašovatele v této lhůtě bude považováno za souhlas s vyřazením projektu z hodnocení, a to bez vrácení přihlašovacího poplatku.

Ve druhém kole hodnocení budou porotci projekty hodnotit v kategoriích podle dodaného ROI nebo podle náhradního písemného popisu efektivity. Projekty budou hodnoceny metodou známkování od 1 do 5 (1 = nejlepší, 5 = nejhorší). Každou kategorii bude hodnotit minimálně 5 porotců. Výsledné pořadí bude spočteno jako průměrná známka.  

V závěrečném hodnocení se celá porota seznámí s výsledky kategorií a zvolí nejvyšší ocenění GRAND PRIX IEA. To uděluje celá odborná porota nejefektivnějšímu internetovému řešení z vítězů kategorií. Hodnocení provádí porota formou známkování od 1 do 5 (1 = nejlepší, 5 = nejhorší). Výsledné pořadí bude spočteno jako průměrná známka.

NESOUTĚŽÍ

Vyloučena ze soutěže jsou veškerá díla a řešení s pornografickou tématikou, díla vedoucí k jakékoli formě nesnášenlivosti či xenofobii, díla lživá nebo klamavá.

 

 

 

Zjistěte více o soutěži

Podívejte se, podle jaké metodiky hodnotíme projekty. Seznamte se s porotou a loňskými vítězi.

VÍCE O SOUTĚŽI
Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobní údajů.