Pravidla

KRITÉRIA HODNOCENÍ

Porota udílí ceny za efektivitu. Nominovaná řešení uvedou kvantifikovatelný údaj efektivity, preferovaný je procentuální výpočet ROI (Return of Investment). Nejste-li ochotni uvést výslednou ROI, uveďte v poli pro náhradní hodnocení kvantifikaci efektivity, přínosy projektu v poměru k investici. Pokud nebude tato náhradní kvantifikace dostatečná, vyzveme Vás k doplnění. Projekt, u kterého nejste oprávněni uvést kvantifikaci efektivity, vyplňte v ostatních ukazatelích a popište. Projekt bude hodnocen na základě dostupných informací o jeho úspěšnosti. Porotci budou hodnotit nejvyšší efektivitu nominovaných řešení z pohledu přínosu pro zadavatele projektu. Měřítkem je celkový přínos vztažený k nákladům na projekt.

OBJEKTIVITA

Každý přihlašovatel má právo vyřadit až dva porotce z hodnocení svého přihlášeného projektu, pokud nemá důvěru v jejich objektivní hodnocení nebo z důvodu střetu zájmů. Označení porotci nemají ani přístup k důvěrným informacím uvedeným v přihlášce. Porotci se navíc dobrovolně zříkají hodnocení všech projektů, kde by mohl nastat střet zájmů.

KDY

Přihlášky do soutěže probíhají od 4. 2. 2019 do 30. 4. 2019. Nejlepší nominované projekty budou vyzvány k prezentaci na konferenci IEA Business Inspiration, která proběhne 27. 6. 2019 v konferenčním centru Microsoft. Vyhlášení vítězů proběhne následně po této konferenci 27. 6. 2019 od 18 hodin na slavnostním galavečeru v hlavním konferenčním sále společnosti Microsoft, Vyskočilova 1561/4a, Praha 4.

JAKÁ ŘEŠENÍ MOHOU SOUTĚŽIT?

Přihlásit můžete jakékoli softwarové a kreativní řešení využívající internet. Soutěží pouze řešení realizovaná v letech 2017 – 2018, s možným přesahem spuštění nejpozději do konce března 2019.

Starší řešení, která vznikla před rokem 2017, mohou být přihlášena do soutěže, pouze pokud byla v letech 2017 – 2019 provedena jejich výrazná inovace (ve strategii, funkcionalitě nebo formě).

Řešení, která již soutěžila v předchozích ročnících IEA, mohou být do soutěže opětovně přihlášena pouze za předpokladu, pokud byla v letech 2017 – 2019 provedena jejich výrazná inovace (ve strategii, funkcionalitě nebo formě).

Všechna soutěžní řešení musí mít popsán alespoň jeden kvantifikovatelný úspěch vztažený k investovaným nákladům. Úspěchy se mohou vztahovat pouze k rokům 2017 – 2018, s možným přesahem vztaženým nejpozději do konce března 2019.

KDO MŮŽE ŘEŠENÍ PŘIHLÁSIT

Přihlásit řešení mohou zadavatelé (vlastníci řešení) i jejich dodavatelé (agentury a tvůrci software) se svolením vlastníka.

POPLATKY

Přihlášky do kategorií jsou zpoplatněny:

  • přihlášky podané do 28. 2. 2019 jsou za za sníženou cenu 4 990,- Kč bez DPH, 
  • přihlášky podané od 1. 3. do 19. 4. 2019 jsou za cenu 6 990,- Kč bez DPH, s možností níže uvedené množstevní, časově omezené slevy 
  • přihlášky podané do 19. 4. 2019 mohou využít množstevní slevu, za 3 současně podané nominace zaplatíte cenu pouze 2 nominací, 
  • přihlášky podané od 19. 4. do 10. 5. 2019 jsou za cenu 6 990,- Kč bez DPH

Přihlášky do soutěžní kategorie:

  • neziskový sektor a obecně prospěšné projekty
  • malé a začínající projekty

jsou za cenu 4 990,- Kč bez DPH, po celou dobu nominačního období, s možností výše uvedené množstvení, časově omezené slevy. 

Na poplatek bude vystavena faktura se splatností 7 kalendářních dnů od podání přihlášky. Nominace se považuje za platnou pouze po připsání fakturované částky na účet pořadatele soutěžě. Soutěž IEA19 je pořádána pod obdornou supervizí Asociace.BIZ, IČ: 26601095, Vyšehradská 43, 128 00 Praha 2. Management soutěže je outsorcovaný a zajišťuje jej Ing. Leoš Špachta, IČO 66869340, Kališnická 2889/18, 130 00 Praha 3.


PŘIJETÍ DO SOUTĚŽE

Řešení je přijato do soutěže na základě vyplněného přihlašovacího formuláře, potvrzením ze strany organizátora IEA a je podmíněno zaplacením přihlašovacího poplatku. V případě, že přihlašovatel uvede v přihlášce prokazatelně nepravdivé informace, může organizátor kdykoli vyřadit řešení ze soutěže a to bez vrácení přihlašovacího poplatku.

ZAŘAZENÍ DO KATEGORIÍ

Každé řešení může soutěžit pouze v jednom typu řešení: APLIKACE / KAMPANĚ / INOVACE a jedné OBOROVÉ kategorii. Správné zařazení do kategorií je vyhrazeno organizátorovi soutěže.  

METODIKA HODNOCENÍ

Hodnocení ve všech kategoriích probíhá ve dvou kolech. V prvním kole podají soutěžící přihlášku prostřednictvím webového formuláře na webu soutěže https://www.iea.cz/nominovat-projekt/. Následně proběhne ve lhůtě 2 pracovních dnů kontrola přihlášek. Přihlášky budou kontrolovány na dostatečné prokázání efektivity. Pokud při jejich kontrole nebude uveden údaj ROI (Return of Investment) ani náhradní kvantifikovatelný údaj efektivity řešení, budeme ověřovat na kontaktním spojení jejich doplnění ve lhůtě do 2 pracovních dnů. Nereagování přihlašovatele v této lhůtě bude považováno za nedodání a projekt bude hodnocen porotou bez dodání těchto údajů. Projekt, u kterého nejste oprávněni uvést kvantifikaci efektivity, vyplňte v ostatních ukazatelích a popište. Projekt bude hodnocen na základě dostupných informací o jeho úspěšnosti.

Porota má právo přeřadit nominaci do jiné kategorie, pokud zařazení shledá jako nesprávné. Přeřazení do jiné kategorie bude oznámeno přihlašovateli. Přihlašovatel přeřazení odsouhlasí nebo může podat písemnou odůvodněnou námitku do 2 pracovních dnů od oznámení. Nereagování přihlašovatele v této lhůtě bude považováno za odsouhlasení.  

Zároveň bude zohledněno, zda některý z porotců nemůže řešení hodnotit pro střet zájmů nebo zda přihlašovatel požádal o vyloučení porotce z hodnocení.  

V případě, že porota shledá důvod, pro který nominovaný projekt porušuje pravidla soutěže, bude přihláška vrácena přihlašovateli k podání vysvětlení do 2 pracovních dnů. Nereagování přihlašovatele v této lhůtě bude považováno za souhlas s vyřazením projektu z hodnocení, a to bez vrácení přihlašovacího poplatku.

Ve druhém kole hodnocení budou porotci projekty hodnotit v kategoriích podle dodaného ROI nebo podle náhradního písemného popisu efektivity. Projekty budou hodnoceny metodou známkování od 1 do 5 (1 = nejlepší, 5 = nejhorší). Každou kategorii bude hodnotit minimálně 5 porotců. Výsledné pořadí bude spočteno jako průměrná známka.  

V závěrečném hodnocení se celá porota seznámí s výsledky kategorií a zvolí nejvyšší ocenění GRAND PRIX IEA. To uděluje celá odborná porota nejefektivnějšímu internetovému řešení z vítězů kategorií. Hodnocení provádí porota formou známkování od 1 do 5 (1 = nejlepší, 5 = nejhorší). Výsledné pořadí bude spočteno jako průměrná známka.

 

OCENĚNÍ

Každá kategorie bude oceněna udělením 1. místa v podobě skleněné ceny a diplomu, 2. a 3. místa v podobě diplomu. Absolutní vítěz soutěže získá křišťálovou cenu Grand Prix a diplom. Mimořádně získá absolutní vítěz soutěže pronájem plachetnice (s kormidelníkem) na dobu 1 týdne  v Chorvatsku v termínu 2019, cena je věnována partnerem soutěže, společností yachting°com, s.r.o.. 

V soutěži bude vyhodnocena nejúspěšnější agentura a zadavatel podle počtu získaných 1, 2 a 3 míst ve všech kategoriích

  • nejefektivnější agentura
  • nejefektivnější zadavatel

Pořadatel soutěže si vymezuje právo neudělit ocenění všech 3 míst v dané kategorii, pokud nebudou nominace v kategorii dostatečně kvalitní na udělení ceny.   

NESOUTĚŽÍ

Vyloučena ze soutěže jsou veškerá díla a řešení s pornografickou tématikou, díla vedoucí k jakékoli formě nesnášenlivosti či xenofobii, díla lživá nebo klamavá.

 

 

 

Zjistěte více o soutěži

Podívejte se, podle jaké metodiky hodnotíme projekty. Seznamte se s porotou a loňskými vítězi.

VÍCE O SOUTĚŽI
Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobní údajů.